Kancelaria parafialna

wing_leafs

Godziny urzędowania kancelarii

ŚRODA: 16:30 – 17:00
PIĄTEK: 19:00 – 19:30
SOBOTA: 8:00 – 8:30

Porady praktyczne

wing_leafs
Intencje mszalne

Ofiarowanie Mszy Świętej w jakiejś intencji to największy duchowy dar, dar serca, jakim możemy kogokolwiek obdarować. Intencja – to rodzaj modlitwy wstawienniczej Kościoła. Kapłan sprawujący Mszę św. może ofiarować łaski z niej płynące w konkretnej intencji dziękczynnej lub błagalnej (za osoby zmarłe lub żyjące). Zamawiając intencje należy pamiętać o podaniu treści intencji.

 

Intencje mszalne w naszej parafii zamawiamy, zgłaszając się do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania lub w zakrystii po niedzielnej Mszy św.

 

W naszej parafii Mszę św. można zamówić z wyprzedzeniem do 6 miesięcy.

Chrzest

Zamiar chrztu dziecka, zgłaszają rodzice (prawni opiekunowie) w kancelarii parafialnej przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Spisanie danych dotyczących chrztu dokonuje się w kancelarii parafialnej na podstawie aktu urodzenia dziecka wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego. Chrzestni (jeśli nie są z naszej parafii) muszą okazać dokument ze swojej parafii, który potwierdza ich zdolność do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych. Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy ukończyli 16 rok życia i przystąpili do sakramentu bierzmowania oraz są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary. Przed uroczystością chrztu rodzice oraz chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania, by móc ofiarować Komunię św. za nowonarodzone dziecko. W dniu chrztu rodzice dziecka i chrzestni zgłaszają się do zakrystii kościoła ok. 10 minut przed Mszą św. aby dopełnić formalności. W dniu chrztu należy przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę. Filmowanie i robienie zdjęć podczas chrztu podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione.

 

W dniu chrztu rodzice dziecka i chrzestni zgłaszają się do zakrystii kościoła ok. 10 minut przed mszą św. aby dopełnić formalności. W dniu chrztu należy przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę. Filmowanie i robienie zdjęć podczas chrztu podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione.

 

Niezbędne dokumenty:
Skrócony akt urodzenia dziecka (odpis). Zaświadczenie rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia tej funkcji (jeśli są spoza parafii). Rodzice dziecka przedstawiają świadectwo ślubu kościelnego jeżeli był zawarty poza parafią. Dowody osobiste.

Pojednanie i pokuta

Do sakramentu pojednania powinno się przystępować systematycznie (raz na miesiąc), zawsze po dobrym przygotowaniu czyli spełnieniu pięciu warunków dobrej spowiedzi. Do sakramentu pokuty i pojednania w naszym kościele można przystąpić: 15 min. przed codzienną Mszą św., podczas Mszy św. w niedzielę i święta, w pierwsze piątki miesiąca (rano od godz. 6.00, po południu od godz. 16.00 czas zimowy, od godz. 17.00 czas letni), w okresie przedświątecznym w wyznaczonym dniu tzw. dniu spowiedzi i pojednania.

 

Istnieje także możliwość indywidualnego przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania w zakrystii po wcześniejszym uzgodnieniu z kapłanem dla słabo słyszących.

Wizyta kapłana u chorych

W pierwsze piątki miesiąca wizyty u chorych wg zgłoszeń w zakrystii parafialnej. Jeśli to tylko możliwe, to należy wcześniej powiadomić o niemożności przyjęcia kapłana z Panem Jezusem w kolejny pierwszy piątek miesiąca.

 

W mieszkaniu chorego przygotowujemy na stoliku przykrytym białym obrusem: krzyż i zapaloną świecę.

I komunia święta

Sakrament Eucharystii (I Komunia św.) udzielany jest w trzecią niedzielę maja podczas uroczystej Mszy św. o godz. 11-ej. Przed przystąpieniem do I Komunii św. dzieci na lekcjach religii, następnie w kościele przygotowują się do sakramentu pokuty i pojednania oraz do godnego przyjęcia Pana Jezusa. Spotkania z rodzicami i próby w kościele odbywają się w terminach ustalonych przez duszpasterza prowadzącego. Dzieci otrzymują różańce, książeczki, medaliki i świece, które zostają poświęcone i wręczone podczas nabożeństw w ciągu roku szkolnego. Po uroczystości ma miejsce tzw. biały tydzień. Jego wyjątkowość podkreślona jest strojem komunijnym, w którym każdego dnia dziecko uczestniczy we mszy świętej. Filmowanie i robienie zdjęć podczas I Komunii Św. podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione.

 

Niezbędne dokumenty:
Metryka chrztu dziecka jeżeli nie było chrzczone w naszej parafii. Dzieci, które uczą się w szkołach poza terenem parafii, a przynależą do naszej wspólnoty parafialnej winny być zgłoszone przez rodziców we wrześniu. Jeśli kandydat jest spoza parafii wymagana jest zgoda proboszcza parafii zamieszkania oraz zaświadczenie od katechety uczącego.

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania w naszej parafii udzielany jest raz w roku w terminie uzgodnionym z ks. biskupem. Do bierzmowania przystępują uczniowie klas trzecich gimnazjalnych, którzy mieszkają na terenie naszej parafii. Kandydaci otrzymują katechizm bierzmowanego, który pomaga im w przygotowaniu się do egzaminu ustnego. Kandydaci do bierzmowania przygotowują się przez systematyczne uczestniczenie w niedzielnej mszy św., korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, branie udziału w spotkaniach grupy do bierzmowania oraz uczestnictwo w nabożeństwach. Świadkiem bierzmowania może być osoba, która: jest dojrzała do spełnienia tego zadania (ukończony 16 rok życia), należy do kościoła katolickiego, przyjęła już bierzmowanie i prowadzi życie zgodne z wiarą. Przed uroczystością bierzmowania zarówno kandydat jak i świadek przystępują do sakramentu pokuty i pojednania. Spotkania kandydatów do bierzmowania odbywają się w terminach uzgodnionych z prowadzącym duszpasterzem.

 

Niezbędne dokumenty:
Metryka chrztu jeżeli kandydat jest spoza parafii. Zaświadczenie od katechety o uczęszczaniu na lekcje religii jeśli kandydat jest spoza parafii. Zgoda własnego proboszcza dla kandydatów spoza parafii. W przypadku osób starszych świadectwo ukończenia katechizacji szkoły średniej oraz pisemne potwierdzenie indywidualnego przygotowania kandydata przez kompetentną osobę. Kandydat do bierzmowania dostarcza kartkę z informacjami zawierającymi imię i nazwisko kandydata, uzasadnienie motywów przystąpienia do sakramentu bierzmowania, imię obranego patrona z uzasadnieniem wyboru i imię i nazwisko świadka bierzmowania.

Małżeństwo

Nie przyjmujemy rezerwacji terminu ślubu na święta i wszystkie niedziele.

 

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w kancelarii parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. W uzgodnionym wcześniej terminie narzeczeni zgłaszają się do kancelarii, gdzie zostaje spisany protokół tzw. kanonicznego badania narzeczonych. Dostarczają wtedy potrzebne dokumenty. Zapowiedzi przedślubne głoszone są w parafii narzeczonej i narzeczonego przez kolejne dwie niedziele. Na zapowiedzi poza naszą parafią dajemy zanosząc pismo otrzymane podczas spisania protokołu w kancelarii parafialnej.

 

Wtedy również otrzymujemy kartki do dwóch spowiedzi (spowiedź pierwsza winna być odbyta po spisaniu protokołu przedślubnego, druga w przeddzień ślubu). Przy spowiedzi informujemy spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna i dajemy mu kartkę do podpisania. W tygodniu przed ślubem narzeczeni przychodzą do kancelarii parafialnej w celu omówienie ceremonii sakramentu małżeństwa. Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione. Wszelkie sprawy organizacyjne typu: oprawa muzyczna, dekoracja świątyni również wymagają wcześniejszych ustaleń z właściwymi osobami.

 

W dzień ślubu narzeczeni wraz ze świadkami w czasie uzgodnionym z kapłanem zgłaszają się w zakrystii w celu dopełnienia formalności. Dostarczają obrączki i potrzebne dokumenty. Należy wcześniej zgłosić proboszczowi, jeżeli narzeczeni mają życzenie aby sakramentu małżeństwa udzielał ksiądz z innej parafii.

 

Niezbędne dokumenty:
– Aktualna, tj. z datą do 6 miesięcy metryka chrztu (jeśli chrzest był w innej parafii).
– Świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji o bierzmowaniu na metryce chrztu).
– Świadectwo katechizacji z ostatniej klasy szkoły średniej.
– Zaświadczenie z USC (w trzech egzemplarzach) uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub akt ślubu – jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
– Zaświadczenie z USC jest ważne 3 miesiące.
– Dowody osobiste. Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi jeśli jedno z narzeczonych mieszka w innej parafii.
– Zaświadczenia z poradnictwa rodzinnego.
– Dane dwóch świadków (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego).
– Potwierdzenie odbycia spowiedzi przedślubnej.
– Świadkowie ślubu – dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia może być udzielony podczas wizyty u chorego w pierwszy piątek miesiąca, po wcześniejszym zgłoszeniu. W nagłych wypadkach wyjazd do chorego odbywa się na życzenie rodziny lub samego chorego. Podczas rekolekcji jest sprawowana Msza św. dla chorych, w czasie której jest udzielany sakrament namaszczenia. Sakrament ten może być przyjmowany wielokrotnie, a nie tylko w przypadkach krańcowych. Sakrament namaszczenia przyjmują osoby, które znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby, wypadku lub starości oraz osoby przed planowaną poważną operacją chirurgiczną.

 

W mieszkaniu chorego należy przygotować na stoliku przykrytym białym obrusem: krzyż, zapaloną świecę, waciki, ciepłą wodę i ręcznik. Domownicy obecni w czasie wizyty kapłana powinni uczestniczyć w liturgii sakramentu, aby wspierać chorego swoją modlitwą. Wychodzimy z pokoju chorego tylko na czas spowiedzi. Kapłan wezwany do chorego który już zmarł, nie może udzielić sakramentu namaszczenia.

Pogrzeb

Po śmierci bliskiego nam człowieka w pierwszej kolejności kierujemy się po kartę zgonu, następnie z kartą zgonu oraz dowodem osobistym zmarłego udajemy się do USC, by uzyskać akt zgonu. W kancelarii parafialnej przedstawiamy kartę zgonu i akt zgonu. Ustalamy datę, godzinę i miejsce pogrzebu. Następnie kierujemy się do grabarza, któremu przekazujemy z kancelarii parafialnej pisemną informację dotyczącą pozwolenia na pochowanie zmarłego(ej) na cmentarzu parafialnym, po czym udajemy się do wybranego przez siebie zakładu pogrzebowego. Zachęca się rodzinę zmarłej osoby do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, a w czasie pogrzebu przyjęcia Komunii św. i ofiarowania jej za zmarłego. Msze św. w intencji zmarłego zamawiamy w zakrystii przed pogrzebem. W naszej parafii zostaje odprawionych maksymalnie do 8 Mszy św. w intencji zmarłego. Pozostałe zamówione msze są przesyłane do parafii, gdzie brakuje intencji. Rodzina zmarłego otrzymuje informację kiedy będą odprawione Msze św. w naszej parafii. Udział organisty, kościelnego i służby liturgicznej w pogrzebowej Mszy św. rodzina ustala z właściwymi osobami.

Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii. Na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę administratora, np. pogrzeb, budowę pomnika, wymiana płyty, tablicy, budowę ławek, kwietników, wykonanie chodnika lub utwardzenie w inny sposób przejść przy grobach. Cmentarz katolicki, podobnie jak świątynia jest miejscem świętym, przeznaczonym wyłącznie do chowania zmarłych i odprawiania nabożeństw żałobnych. Prosimy o utrzymanie porządku na cmentarzu i dbanie o groby. Opłaty za miejsca pod grób ziemny i za przedłużenie okresu użytkowania grobu ziemnego pobierane są opłaty na okres 20 lat. Po tym czasie bez wezwania należy ponownie wnieść stosowne opłaty. Istnieje możliwość rezygnacji z miejsca pod grób.

 

Niezbędne dokumenty:
Akt zgonu z USC. Karta zgonu wypisana przez lekarza i potwierdzona w USC. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.) jeśli zgon nastąpił poza parafią, np. w szpitalu wystawia je kapelan szpitala. Pisemna zgoda właściwego proboszcza, jeśli zmarły nie należał do naszej wspólnoty parafialnej.