Cmentarz parafialny

wing_leafs

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W CHEŁMKU

1. Cmentarz jest własnością Parafii NMP Królowej Polski w Chełmku, jednak służy wszystkim mieszkańcom miasta. Jest miejscem poświęconym, świadectwem wiary w życie wieczne i wyrazem szacunku do zmarłych. Należy na nim zachować ciszę, powagę i porządek.

2. Administratorem Cmentarza Parafialnego jest Parafia NMP Królowej Polski.

3. Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy załatwiać w kancelarii parafialnej. (pogrzeb, budowa grobu murowanego, remonty nawierzchni wokół grobu, budowa nowego pomnika, remont pomnika np. wymiana płyty; ekshumacja zwłok lub przeniesienie do innego grobu, po przedstawieniu koniecznych zezwoleń.) Remonty lub budowy nagrobków nie mogą uszczuplać przejścia między grobami. Prace przy nagrobku /obramowaniu, itp./ należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach.

4. Dysponentami grobów są rodziny zmarłych lub inni opiekunowie. Dysponent grobu /osoba, która opłaciła miejsce grzebalne/. Do nich należy dbałość o czystość i porządek na grobie oraz wokół grobu zmarłego. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.
Odpady oraz śmieci (tylko cmentarne!) powinny być składowane w wyznaczonym miejscu. Zabrania się wrzucania do pojemników śmieci nie pochodzących z cmentarza.

6. Stare nagrobki, ziemię oraz gruz czy też inne elementy z rozbiórki nagrobków powinny być wywożone poza teren cmentarza, we własnym zakresie. Zabrania się składowania tych odpadów w pojemnikach znajdujących się przy cmentarzu.

7. Za miejsce grzebalne na cmentarzu pobierane są opłaty z tytułu dzierżawy, tzw.”pokładne”. Te fundusze przeznaczone są na utrzymanie cmentarza. Przez dokonanie opłaty za miejsce do pochówku nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, lecz prawa do jego użytkowania.

8. Opłaty za miejsce pod groby ziemne i murowane wnosi się na okres 20 lat.

9. Miejsce pochówku może być ponownie użyte jako miejsce grzebalne po upływie 20 lat od daty pogrzebu.

10. Przedłużenie umowy na kolejne 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty według aktualnego cennika. Jeżeli po 20 latach dysponent nie dokona dalszego przedłużenia dzierżawy przez złożenie opłaty, (opóźnienie we wniesieniu kolejnej opłaty nie może przekroczyć 6 miesięcy), to parafia traktuje to, jako rezygnację z dzierżawy grobu.

11. Kształt nagrobków, pomników lub grobowców, umieszczone na nich opisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.

12. Zabrania się: samowolnego usuwania i sadzenia drzew czy krzewów na cmentarzu, stawiania ławek czy małej architektury, prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek na terenie cmentarza, zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody zarządcy (z wyjątkiem wózków inwalidzkich), zanieczyszczania terenu wokół grobów, niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych, wprowadzania zwierząt, picia alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających.
Wszystkie kwestie nie opisane w niniejszym regulaminie, budzące wątpliwości, powinny być zgłaszane indywidualnie do administratora lub zarządcy cmentarza. Przepisy niniejszego regulaminu są zgodne z normami prawnymi obowiązującymi w kraju: Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r.; Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r.